IEMDC 2025 Organizing Committee

General Chair:
Yao Duan

Technical Program Chairs:
Vandana Rallabandi
Jiangbiao He
Guang-Jin Li
Pinjia Zhang
Malcolm McCulloch

Tutorial Chairs:
Taner Goktas
Bilal Akin

Special Sessions Chairs:
Lei Zhou
Christopher H. T. Lee

Exhibition Chairs:
Alireza Fatemi
Venkateshwaran Laxminarayanan

Publicity Chairs:
Nishanth Fnu
Nick Baker

Publication Chairs:
Mohammad Sedigh Toulabi
Yacine Amara

Finance Chair:
Goutham Selvaraj

Local Chair:
Goutham Selvaraj